پاسخ به: سن شروع پوکی استخوان

#114287
vida samiee
مدیر

ویتامین Dاگر به اندازه کافی در بدن وجود نداشته باشد، هر قدر هم کلسیم در استخوان بماند، نمی‌توان از آن استفاده بهینه کرد.