گوشت قرمز کنسروی و افزایش دیابت

  1. خانه
  2. دیابت
  3. گوشت قرمز کنسروی و افزایش دیابت

آمار ها گزارشگر این مطلب هستند که در حدود ۵۰ درصد مردم نژاد آمریکایی-هندی در حدود سن ۵۵ به دیابت مبتلا می شوند. این در حالی است که ارتباط افزایش مصرف گوشت قرمز فراوری شده (به خصوص نوع کنسرو شده) و افزایش ابتلا به دیابت در این نژاد و حتی اقوام روستایی که این گونه از گوشت قرمز را بیشتر مصرف می کنند مشهود است.
هدف از این مطالعه که اخیرا انجام شده است بررسی ارتباط دریافت معمول گوشت فرا آوری شده ومیزان شیوع دیابت در افراد نژاد آمریکایی-هندی است.
بررسی اخیر به صورت کوهورت انجام شد و افراد شرکت کننده در آن در ابتدای دوره هیچ گونه سابق ابتلا به دیابت یا بیماری قلبی نداشتند وبه مدت ۵ سال مورد پیگیری قرار گرفته اند و میزان دریافت مواد غذایی آنها در شروع دوره بوسیله پرسشنامه یاد آمد غذایی سنجیده شد.در کل دوره ۲۴۳ مورد ابتلا به دیابت گزارش شد .
در مقایسه ای که بین بالاترین و پایینترین چارک انجام شد و پس از تعدیل عوامل مداخله گر، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دریافت گوشت قرمز فراوری شده با افزایش احتمال ابتلا به دیابت در ارتباط مستقیم است، این ارتباط به خصوص در مورد گوشت قرمز کنسرو شده کاملا واضح بود، و این در حالی است که گوشت قرمز فر آوری نشده، هیچ گونه ارتباطی بااحتمال ابتلا به دیابت نشان نداد.
نکته عملی :از آنجا که بین دریافت گوشت قرمز فرآوری شده و افزایش احتمال ابتلا به دیابت ارتباط مستقیمی گزارش شده و با توجه به این مطلب که خیلی از افراد درگیر مصرف این مواد شده اند و نرخ روز افزون ابتلا به دیابت در این گروه نیز چشمگیر است توصیه می شود حتی الامکان مصرف این گونه مواد را در برنامه غذایی خود محدود کنیم و یک گام به سالم تر زندگی کردن نزدیک شویم.

منبع:

AJCN, Jan 2012

Loading