به گفته ی محققان یکی از عوامل موثر در افزایش اندازه دور کمرافزایش کالری دریافتی است. توانایی کنترل انرژی  دریافتی از سرعت غذا خوردن تاثیر می گیرد و سرعت بالای غذا خوردن ممکن است به رابطه میان پیام های حسی و فرایندهایی که میزان غذا خوردن ما را تنظیم می کنند آسیب برساند.
تحقیقات نشان می دهد آهسته غذا خوردن می تواند برای افرادی که به دنبال کاهش کالری مصرفی و کاهش وزن هستند بسیار کمک کند.که این امر بدلیل این است که افراد با آهسته غذا خوردن بهتر می تواندد احساس سیری و گرسنگی را درک کنند. همچنین ثابت شده است در شرایط آهسته غذا خوردن میزان آب بیشتری نیز مصرف می شود.
در این مطالعه که در مجله Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics  به چاپ رسیده است  از دو گروه ۳۵ نفره شامل افراد دارای وزن نرمال و چاق  خواسته شد تا در طول دو روز یک وعده غذایی طی شرایط کنترل شده مصرف کنند.
وعده غذایی برای هر دو گروه یکسان بود و میزان کالری و وزن هر وعده غذایی قبل از مصرف اندازه گیری شد.
از هر دو گروه خواسته شد تا با سرعتی آهسته غذا بخورند و تصور کنند برای تمام کردن غذایشان هیچ محدودیت زمانی ندارند میانگین زمان غذا خوردن در این شرایط ۲۲ دقیقه بود.  در وعده دیگر از هر دو گروه خواسته شد تا غذایشان را سریع بخورند و تصور کنند که باید غذایشان را در یک محدوده زمانی خاص( حدوداً ۹ دقیقه )  تمام کنند.
نتایج مطالعه نشان داد  شرکت کنندگان با وزن طبیعی در شرایط آرام غذا خوردن ۸۸ کالری کمتر دریافت کردند و این مقدار برای افراد چاق ۵۸ کالری بود. بنابراین مشخص می شود که پس از آهسته غذا خوردن احساس گرسنگی کمتر و در شرایط سریع غذا خوردن دقیقا برعکس این امر می باشد. طبق نتایج بدست آمده کاهش کالری مصرفی در افراد لاغر ۱۰ درصد و در افراد چاقر ۸ درصد بود که بین این دو تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین آهسته غذا خوردن هم برای افراد چاق و هم برای افراد با وزن نرمال منجر به کاهش دریافت کالری می شود.
همچنین درگروه با وزن طبیعی در زمان آهسته غذا خوردن مصرف آب ۲۷ درصد و در میان افراد چاق ۳۳ درصد افزایش یافته است.
نکته عملی: طبق نتایج این مطالعه هر چه سرعت خوردن غذا کمتر شود فرد کمتر وزن اضافه می‌کند و جالب اینکه حتی تا ساعت ها پس از غذا خوردن احساس سیری در آنان باقی می‌ماند. بنابراین اگر به سلامتی و اضافه نشدن وزنتان علاقه مندید آرام تر غذا بخورید. اجازه بدهید مغزتان درست و به موقع فرمان دست کشیدن از غذا را صادر کند.
منبع:

 Jan 2, 2014   Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, online