چربی حیوانی قبل از بارداری و خطر دیابت بارداری

  1. خانه
  2. چربی
  3. چربی حیوانی قبل از بارداری و خطر دیابت بارداری

اسیدهای چرب مشتق شده از چربی های خوراکی در هموستاز گلوکز نقش اساسی ایفا می کنند. با این وجود  مطالعاتی که تاکنون بر عادات غذایی پیش از بارداری به خصوص نوع چربی مصرفی و ریسک ابتلا به دیابت بارداری انجام شده است، بسیار محدود بوده و اغلب با نتایج متضادی همراه بوده است.

پیرامون این موضوع محققین بخش اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد مطالعه ای را به منظور بررسی رابطه ی ابتلا به دیابت بارداری با نوع، مقدار و منبع چربی دریافتی فرد در پیش از بارداری طراحی  نمودند.

این مطالعه آینده نگر با استفاده از اطلاعات آماری ۱۳۴۷۵ خانم که در سالهای ۲۰۰۱- ۱۹۹۱ بارداری خود را گزارش کرده بودند، انجام شد. از بین این افراد ۸۶۰ نفر در طی بارداری خود مبتلا دیابت بارداری شده بودند. سپس به شیوه رگرسیون استدلالی، ریسک احتمالی ابتلا به دیابت بارداری نسبت به درصد چربی کل مصرفی، نوع خاص چربی و منبع چربی تخمین زده شد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت زیاد چربی حیوانی و کلسترول در قبل از بارداری با افزایش احتمال ابتلا به دیابت بارداری رابطه مستقیم دارد. همچنین جایگزینی ۵% از انرژی کل توسط چربی حیوانی به جای همین مقدار انرژی از کربوهیدرات نیز رابطه معنی داری با افزایش احتمال ابتلا دیابت حاملگی نشان می دهد. اما از طرف دیگرهیچ رابطه ای بین نوع چربی دریافتی، یعنی از نوع اسیدچرب سیس یا ترانس، اسیدچرب با یک باند دوگانه یا چند باند دوگانه و احتمال ابتلا به دیابت بارداری دیده نشد.

نکته عملی:مطالعات آماری محققین بیانگر این حقیقت است که مصرف مقدار زیادی از چربی ها با منبع حیوانی و کلسترول در قبل از بارداری با افزایش احتمال ابتلا به دیابت بارداری رابطه مستقیم دارد. لذا توصیه می شود خانم های جوان برای حفظ سلامتی و پیشگیری از ابتلا به دیابت بارداری مقدار مصرف چربی های حیوانی و حاوی کلسترول را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

منبع:

Am J Clin Nutr February 2012

Loading