ورزش بعد از یک جلسه یادگیری حافظه را تقویت می کند.

  1. خانه
  2. حافظه
  3. ورزش بعد از یک جلسه یادگیری حافظه را تقویت می کند.

اگر خود را برای یک امتحان آماده می کنید و یا تمایل به افزایش قدرت حافظه خود دارید جالب است بدانید مطالعات جدید نشان می دهند که ورزش کردن بلافاصله پس از یک جلسه یادگیری می تواند به زنان در این رابطه کمک کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد تنها ۵ دقیقه فعالیت بدنی سبک به دنبال یک جلسه یادگیری سبب بهبود حافظه در زنان جوان می شود.
در مطالعه فوق دانشجویان با میانگین سنی ۹/۱۹ سال، به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه قبل از شروع به یادگیری به مدت ۵ دقیقه ورزش سبک انجام دادند. درحالیکه گروه دیگر فعالیتی انجام ندادند. بعد از ۲۴ ساعت حافظه شرکت کنندگان از نظر آنچه آموخته بودند مورد آزمایش قرار گرفت. این آزمایش مجدداً تکرار شد. اما این بار ۵ دقیقه ورزش بعد از یک جلسه یادگیری انجام شد.
نتایج نشان داد زنانی که پس از یادگیری فعالیت بدنی سبک انجام داده بودند نسبت به زنانی که ورزش نکرده بودند، به مراتب در آزمون های حافظه بهتر عمل کردند.
نکته عملی: در برخی مدارس و دانشگاه ها ساعات استراحت به منظور افزایش زمان حضور در کلاس درس کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه فوق ایجاد فرصت برای چندین بار فعالیت بدنی در طی روز قدرت یادگیری افراد را افزایش می دهد.
منبع:

Steven B. Most et al. “Evidence for improved memory from 5 minutes of immediate, post-encoding exercise among women”. Cognitive Research: Principles and Implications, 2017.