کمبود ویتامین D با چاقی در ارتباط است. اما این که آیا ویتامین D  از کاهش وزن حمایت می کند و یا نشانگرهای مربوط به چاقی را تغییر می دهد مشخص نیست. در این مطالعه تاثیر مکمل یاری D3 بر روی زنان یائسه ی تحت مداخله ی کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت.
این مطالعه مقایسه ی تاثیر  مکمل یاری D3   و دارونما  روی وزن ، ترکیب بدن ، انسولین ، CRP   در زنان یائسه ی که تحت مداخله ی کاهش وزن بودند در طول مدت ۱۲ ماه است. نتایج این مطالعه در ۱۷ می  ۲۰۱۴ در American Journal of Clinical Nutrition  منتشر شد.
۲۱۸ خانم دارای اضافه وزن و چاق بین سنین ۵۰-۷۵ سال با سطح سرمی ۲۵ هیدروکسی ویتامین D بیشتر مساوی ۱۰ و کمتر از ۳۲ نانوگرم در میلی لیتر در دو گروه کاهش وزن و دریافت IU 200 ویتامین D3  خوراکی و گروه کاهش وزن و دریافت دارونما قرار گرفتند. مداخله ی کاهش وزن شامل کاهش کالری رژیم با هدف کاهش ۱۰% از وزن بدن و ۲۲۵ دقیقه در هفته فعالیت بدنی هوازی متوسط تا شدید بود. میانگین تغییرات وزن، ترکیب بدن ، انسولین سرم ، CRP و ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در طول ۱۲ ماه بین دو گروه مقایسه شد.
یافته های مطالعه نشان داد که بین دو گروه (دریافت کننده ی ویتامین و دریافت کننده ی دارونما )  از نظر میزان کاهش وزن و یا دیگر فاکتورهای مرتبط با آن تفاوت چندانی وجود نداشت ، اما در گروه دریافت کننده ی ویتامین D آنهایی که سطح ویتامین D  سرم شان به سطوح کافی ( ۳۲ نانوگرم در میلی لیتر و یا بیشتر ) رسید میزان کاهش وزنشان به طور معنی داری بیشتر از آن هایی بود که  ویتامین D سرم شان به سطح کافی و نرمال نرسید. همچنین این گروه از زنان به کاهش بیشتری در اندازه ی دور کمر و چربی بدن دست یافتند.
این هنوز مشخص نیست که ویتامین D چگونه در چاقی نقش دارد. راهی هم برای مطرح کردن این موضوع که رسیدن به سطوح کافی ویتامین D باعث کاهش بیشتر وزن می شود و یا کاهش بیشتر وزن باعث بهبود وضعیت ویتامین D می شود وجود ندارد.
نکته ی عملی : با توجه به یافته های این مطالعه افرادی که سطح ویتامین D در سرم شان کافی است به کاهش وزن بهتر پاسخ می دهند.

منبع:

  American Journal of Clinical Nutrition. 2014 May;99(5):1015-25