سنگهای کلیوی در دستگاه جمع کننده ادرار تشکیل می شوند. این سنگها هنگامیکه غلظت بعضی از مواد به قدری بالا می رود که قابلیت حل شدن خود را از دست می دهند، به صورت بلورهای کوچک شروع به رسوب کردن در ادرار می کنند. سنگهای کلیوی انواع متعددی دارند ولی اکثر آنها از اگزالات کلسیم ایجاد می شوند.مطالعات مقدماتی که پیرامون سلامت زنان انجام شده است، نشان می دهد که در گروه دریافت کننده مکمل کلسیم و ویتامین Dتشکیل سنگ مجاری ادراری ۱۷% بیشتر از زنان دیگر بوده است.

 به منظور مطالعه بیشتر، ۳۶۲۸۲ زن یائسه که در سنین ۷۹-۵۰ سال قرار داشتند، انتخاب شدند. به نیمی از آنها به مدت ۷ سال، مصرف ۲ بار در روز، ۵۰۰ mgکلسیم کربنات به اضافه  IU200 ویتامین D3(به طور کلیmgca 1000وIU400 vitamin D ) تجویز شد و نیمی دیگر فقط دارو نما دریافت می کردند. لازم به ذکر است که این افراد از نظر دیگر فاکتورهای تاثیرگذار مانند برنامه غذایی و سلامت فیزیکی شرایط متفاوتی نداشتند. نهایتاً میزان تشکیل سنگ مجاری ادراری در بین این زنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

  بنابر تست های بالینی انجام شده و گزارش شرکت کنندگان، ۴۴۹ زن از گروه دریافت کننده مکمل و ۳۸۱ زن از گروه کنترل در طی انجام این مطالعات دچار سنگهای مجاری ادراری شدند.نتایج مطالعه فوق همچنین نشان داد که مکمل درمانی با کلسیم و ویتامین Dبه مدت ۷ سال با افزایش میزان تشکیل سنگهای مجاری ادراری،که توسط خود افراد گزارش شده بود، ارتباط مستقیم دارد.

نکته عملی: مکمل های کلسیم و ویتامین Dدر سنین پس از یائسگی باید با توجه به شرایط فرد و نیز با در نظر گرفتن میزان نیاز وی به این مکمل مورد استفاده قرار گیرند. درواقع بایستی از دریافت سرخود مکمل های غذایی اجتناب شود چراکه می توانند با عوارضی همچون ایجاد سنگ های کلیوی همراه باشند.

منبع: Am J Clin NutrJuly 2011 vol. 94 no. 1 270-277

Loading