مصرف پروبیوتیک ها تجمع چربی در کبد را متوقف می کند!

  1. خانه
  2. التهاب
  3. مصرف پروبیوتیک ها تجمع چربی در کبد را متوقف می کند!

محققین اظهار کردند که سه گونه باکتری  میتواند تجمع چربی در کبد را مهار کند.تجمع چربی در کبد استئاتوز نامیده میشود و شامل اولین مرحله NAFLD میباشد که ارتباط تنگاتنگی با چاقی و دیابت دارد.سطح LPS سرم در چاقی و استئاتوز افزایش میابد که منجر به اندوتوکسمی متابولیک  میشود که سبب انتقال سیتوکینهای پیش التهاب همانندمتابولیسم  قند و چربی در کبد یا در بافت چربی میشود.
اندوتوکسمی به عنوان بزرگترین خطر ایجاد التهاب در استئاتوهپاتیک  غیر الکلی ( NASH ) و کبد چرب غیر الکلی( NAFLD ) در بشر میباشد.با شیوعی که این دو بیماری در سرتاسر جهان دارند NAFLD یک مشکل سلامتی در جهان میباشند.
میکرو ارگانیسم های مرده یا زنده
پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های مخمر یا باکتری هستند با اثرات سلامتی بخش روی افرادی که با دز کافی آنها را مصرف میکنند.عموما میکروارگانیسم ها زنده در نظر گرفته میشدند اما میکرو ارگانیسم های  مرده ای هم هستند که اثرات پروبیوتیک را دارا میباشند.محققین دانشگاه گرانادا با سه گونه  انیستیتو محیط کشت ملی  میکروارگانیسم ها کار کردند: لاکتوباسیلوس پاراساسی، بیفیدو باکتریوم بریوو لاکتوباسیلوس رامانسوس..
در طول اولین مطالعه که روی داوطلبین سالم انجام شد ، تمام آنها برای مصرف بشر امن اعلام شد.در مطالعه اخیر این سه گونه به مدت ۳۰ روز به رژیم موشهای زوکر اضافه شدند.در این موشها بدلیل موتاسیون ژن کد کننده  رسپتور و لپتین (هورمونی که سبب انتقال حس سیری میشود)، چاقی پدیدار  شد.موشهای زوکر بهترین مدل های ژنتیکی هستند.در مقاله آنها نویسندگان توصیف کردند که میزان تجمع  چربی در کبد موشها با تجویز پره بیوتیک که بطور معنی داری از موشهایی که پلاسبو دریافت میکردند کمتر بود.با مصرف پروبیوتیک ها ، مولکولهای پیش ساز التهاب (تومور نکروز فاکتور TNf  ، اینترلوکین ۶، لیپوساکارید)  در سرم موشها کمتر بود. بر اساس این تحقیقات این بیماری کبدی با پروبیوتیک درمان نخواهد شد اما این میکروارگانیسم ها با یقین میتواند بعنوان درمان حمایتی کنار درمانهای دیگر استفاده شود.این مطالعه از کمپانی خصوصی HERO SPAIN SA تامین اعتبار گشته است.

منبع:

Julio Plaza-Diaz, et al. Effects of Lactobacillus paracasei CNCM I-4034, Bifidobacterium breve CNCM I-4035 and Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4036 on Hepatic Steatosis in Zucker Rats. PLoS ONE, 2014
 

 

Loading