فیبر و تاثیر آن بر مبتلایان به سرطان روده بزرگ

  1. خانه
  2. سبزیجات
  3. فیبر و تاثیر آن بر مبتلایان به سرطان روده بزرگ

سرطان کولورکتال سرطانی است که روده بزرگ را درگیر می‌سازد و یکی از علل عمده مرگ‌های ناشی از سرطان است. تحقیقات نشان داده‌اند که رژیم غذایی سرشار از فیبر و غلات کامل یا سبوس‌دار می‌تواند در برابر سرطان روده بزرگ نقش حفاظتی داشته باشد.
به منظور بررسی اثر فیبر بر مبتلایان به سرطان روده بزرگ ۱۵۷۵ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تمام شرکت‌کنندگان به مرحله ۱، ۲ یا ۳ سرطان روده بزرگ مبتلا بودند. در مراحل ۱ تا ۳ این سرطان، بیماری به سایر نقاط بدن گسترش نیافته است.
با استفاده از پرسشنامه میزان دریافت فیبر و غلات کامل محاسبه شد. شرکت‌کنندگان به مدت ۸ سال بعد از تشخیص سرطان مورد پیگیری قرار گرفتند.
نتایج نشان داد در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ که فیبر بالاتری دریافت می‌کردند خطر مرگ کمتر بود. هر ۵ گرم افزایش میزان دریافت روزانه فیبر با کاهش ۲۲ درصدی مرگ و میر ناشی از سرطان روده بزرگ و کاهش ۱۴ درصدی مرگ و میر ناشی از تمام علل مرتبط بود. هر ۲۰ گرم افزایش میزان دریافت روزانه غلات کامل مرگ ناشی از سرطان را ۲۸ درصد و مرگ ناشی از تمام علل را ۱۲ درصد کاهش می‌داد.
مصرف فیبر غلات بیشترین فواید را به دنبال داشت. هر ۵ گرم افزایش مصرف روازنه فیبر غلات مرگ ناشی از سرطان را ۳۳ درصد و مرگ ناشی از تمام علل را ۲۲ درصد کاهش می‌داد.
افزایش دریافت فیبر سبزیجات با کاهش مرگ ناشی از تمام علل مرتبط بود اما بر مرگ ناشی از سرطان روده بزرگ اثری نداشت. فیبر میوه بر هیچ کدامیک از مرگ و میرها تاثیری نداشت.
نکته عملی: مصرف غلات کامل که سرشار از فیبر هستند، خطر مرگ را در مبتلایان به سرطان روده بزرگ می‌کاهد.
منع:

Mingyang Song et al. JAMA Oncology 2017

Loading