افزایش سن موجب کاهش حساسیت به انسولین می گردد، و چاقی در تسریع این روند نقش مهمی را ایفا می کند. این وضعیت سالمندان چاق را در معرض ابتلا به سندرم متابولیک و بیماری قلبی قرار می دهد. با وجود این، در زمینه ی درمان سالمندان چاق مبتلا به سندرم متابولیک و بیماری قلبی تناقض وجود دارد.
هدف از این مطالعه تعیین اثر مستقل و ترکیبی فعالیت ورزشی و رژیم غذایی بر عوامل خطر بیماری سندرم متابولیک و بیماری قلبی در سالمندان چاق بود. نتایج این مطالعه در مجله International Journal of Obesity  چاپ شده است.
بدین منظور ۱۰۷ آزمودنی سالمند (۶۵≤ ) و چاق (  شاخص توده بدنی kg m−230≤ ) انتخاب و به سه گروه رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و ترکیب رژیم غذایی و فعالیت ورزشی تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت یکسال پیگیری شدند. متغیرهای وابسته ی این مطالعه؛ تحمل گلوکز، شاخص حساسیت انسولین، چاقی مرکزی، آدیپوکاین ها و عوامل خطر سندرم متابولیک و بیماری قلبی را شامل می شدند.
یافته های حاصل از این مطالعه نشان  داد که شاخص حساسیت به انسولین در گروه فعالیت ورزشی+ رژیم غذایی و گروه رژیم غذایی پس از ۶ ماه افزایش مشابهی داشت، با وجود این، میزان این شاخص پس از ۱۲ ماه، در گروه فعالیت ورزشی+رژیم غذایی بیشتر از گروه رژیم غذایی گزارش شد. میزان شاخص مقاومت به انسولین بین گروه کنترل و فعالیت ورزشی تفاوت معناداری را نشان نداد. مقادیر شاخش های سندرم متابولیک قلبی در گروه فعالیت ورزشی+رژیم غذایی ۴۰ درصد کاهش یافت، در حالی که مقادیر آن ها در گروه رژیم غذایی ۱۵ درصد گزارش شد. میزان کاهش وزن نیز در گروه فعالیت ورزشی+ رژیم غذایی بیشتر از گروه رژیم غذایی بود.
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه محققین به این نتیجه رسیدند که مداخلات شیوه ی زندگی همراه با کاهش وزن می تواند به صورت زودگذر و در طولانی مدت موجب بهبود حساسیت به انسولین و شاخص های سندرم متابولیک و بیماری قلبی در سالمندان چاق شود. با وجود این، افزودن فعالیت ورزشی به رژیم غذایی کاهش وزن  موجب تداوم و حفظ این روند، یعنی بهبود حساسیت به انسولین و سایر شاخص های سندرم متابولیک و بیماری قلبی  می شود.
نکته عملی: نتایج این مطالعه نیز مانند سایر پژوهش های موجود در زمینه ی فعالیت ورزشی و رژیم غذایی، بر این نکته تأکید دارد که ترکیب فعالیت ورزشی و رژیم غذایی موجب تقویت اثر هر کدام می شود. بنابراین، برای حصول نتیجه بهتر چه در بعد پیشگیری و یا درمان بیماری ها بهتر است این دو راهبرد (رژیم غذایی و فعالیت ورزشی) در کنار یکدیگر به کار روند تا اثر بخشی بیشتری داشته باشند.

منبع:

M Bouchonville, et al. International Journal of Obesity.2013.

 

Loading