سطوح آرسنیک بالاتر در کودکانی که فرآورده های برنجی می خورند .

  1. خانه
  2. آرسنیک
  3. سطوح آرسنیک بالاتر در کودکانی که فرآورده های برنجی می خورند .

زمانی که والدین می خواهند اولین غذاهای جامد را به کودک خود معرفی کنند فرآورده های برنج به طور معمول در میان اولین پیشنهادات قرار دارند. خطر خفگی و آلرژی با فرآورده های برنج کم است و برنج در بسیاری از انواع غذاهای کودکان وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت میزان مجاز آرسنیک غیر ارگانیک را در برنج سفید تصفیه شده ۲۰۰ نانوگرم در هر گرم پیشنهاد کرده است و سازمان غذا و دارو این میزان را در غلات صبحانه حاوی برنج مربوط به کودکان ۱۰۰ نانوگرم در هر گرم پیشنهاد داده است. در حالی که محققان می گویند غلات صبحانه دارای برنج مربوط به کودکان، بیشتر از این میزان آرسنیک غیر ارگانیک دارد. تا به امروز در آمریکا مصرف برنج در دوران کودکی تعریف نشده است و مطالعات قبلی بیان می کنند که مواجهه با آرسنیک در دوران جنینی و اوایل زندگی اثرات سو بر رشد جنین و رشد ایمنی و عصبی در شیرخواران و کودکان دارد.
محققان به بررسی ارتباط میان مصرف فرآورده های برنج در سال اول زندگی و غلظت آرسنیک در ادرار پرداختند که نتایج آن در سال ۲۰۱۶ در مجله  JAMA Pediatrics منتشر شد.
این یک مطالعه کوهورت بود که در مجموع ۷۵۹ شیرخوار متولد شده بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ را بررسی کرد. محققان تا ۱۲ ماهگی هر ۴ ماه یکبار با والدین کودکان مصاحبه تلفنی انجام می دادند. زمانی که کودکان یک ساله شدند محققان الگوی غذایی آن ها را در یک هفته اخیر از نظر مصرف غلات صبحانه حاوی برنج، مصرف برنج سفید و قهوه ای، مصرف غذاهای تهیه شده با برنج و غذاهای شیرین شده با شربت برنج قهوه ای بررسی کردند. در آغاز سال ۲۰۱۳ محققان نمونه ادرار نوزادان را همراه با یادداشت سه روزه غذایی جمع آوری کردند.
محققان دریافتند که از ۷۵۹ کودک، ۸۰% آن ها در سال اول زندگی از غلات صبحانه حاوی برنج استفاده کردند و ۶۴% آن ها بین ۶-۴ ماهگی شروع به استفاده کردند. علاوه بر این در ۱۲ ماهگی ۴۳% از کودکان همان نوع فرآورده حاوی برنج را در هفته قبل استفاده کرده بودند. مصرف برنج به طور میانگین ۲-۱ واحد در هفته بود. نتایج حاصل از نمونه های ادرار در ۱۲ ماهگی نشان داد که سطوح آرسنیک در کودکانی که غذاهای مخلوط شده با برنج می خورند بالاتر از آن هایی است که برنج نخورده بودند. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که منابع دیگر آرسنیک مانند آب سیب و یا آب در بعضی مناطق، که ممکن است بر روی غلظت ادراری آرسنیک تاثیر گذارد در این مطالعه در نظر گرفته نشده است.
نکته عملی: نتایج نشان می دهد که مصرف برنج باعث افزایش مواجهه کودکان با آرسنیک می شود. محققان پیشنهاد می کنند که در این دوران حساس رشد این مواجهه کاهش یابد. به این صورت که در سال اول زندگی از سایر غلاتی که باعت آلرژی در کودکان نمی شود در رژیم غذایی کودکان استفاده شود.
منبع:

Margaret R et al. “Association of Rice and Rice-Product Consumption With Arsenic Exposure Early in Life”, JAMA Pediatrc, 2016

 

Loading