سریع غذا خوردن و خطر چاقی

  1. خانه
  2. چاقی
  3. سریع غذا خوردن و خطر چاقی

شـاید شما افرادی را در بین جمع دوستان و خـانـواده خـود مـی‌بـیـنید که برای کاهش وزن یا کـنـترل وزن خود، میزان کالری موجود در مواد غذایی را با دقت جستجو می‌کنند. اگرچه میزان کالری، درصد چربی و دیگر درشت مغذی‌های موجود در غذا در کنترل وزن نقش مهمی‌ دارند، ولی در رژیم‌های غذایی نوین اهمیت رفتارهای تغذیه‌ای بیش از پیش گردیده است.

نــتــایــج مــطــالـعـات جـدیـد نـشـان می‌دهد ترکیب سریع غذا خـوردن و غـذا خـوردن تـا احـسـاس سـیری کامل یا احساس پر شدن (سیری مکانیکی) خطر چاقی را ۳ برابر می‌کند. در گذشته دسـتـرسـی به مواد غذایی در دنیا  به فراوانی حال حاضر نبود و افـراد بـرای تـهـیـه یـک وعـده غـذایـی بـایـد وقـت قـابل توجهی را صــرف مــی‌کــردنــد تــا هــنــگــام ظــهــر یــا شـب وعده غذایی را با خــانــواده داشــتــه بــاشــنـد. این باعث می‌شود بیشتر مردم حجم غذای کمتری خورده و در نهایت کمتر چربی ذخیره می‌کردند! آنچه مسلم است تغییر رفتارهای غذایی به دلیل زندگی ماشینی امــروز بــاعــث شــده اســت شــیــوع چــاقــی طــی ســال‌هـای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کند. از جمله تغییرات رفتاری افزایش دسترسی به غذاهای آماده و بویژه فست‌فودها و افزایش اقبال عـمـومـی‌ بـه ایـن نـوع غـذاها برای تسریع در رسیدن به کارهای روزانه و نیز ارزان بودن آنها در برابر غذاهای رستورانی سنتی را می‌توان ذکر نمود. علاوه بر این غذا خوردن در حالی که حواس شما به موضوع دیگری بویژه تلویزیون متمرکز می‌باشد، یکی دیگر از رفتارهای نادرست است که باعث افزایش سرعت غذا و نیز دریافت حجم بیشتر مواد غذایی، بدون توجه گردیده که در نهایت به چاقی و افزایش وزن بی‌رویه منتهی می‌گردد.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای که اخیرا بر روی بیش از ۳ هزار زن و مرد ژاپنی انجام گرفت، نزدیک به نیمی‌ از افراد، چه زن و چه مرد تا سیری کامل دست از غذا خوردن نمی‌کشیدند. علاوه بر این نزدیک به نیمی‌از آنان سریع غذا می‌خوردند.

جـالـب آن کـه در گـروهـی که سریع و زیاد غذا می‌خوردند، شیوع  افزایش وزن و چاقی ۳ برابر گروه دیگر بود.

در حـقـیقت این مطالعه تاکید می‌نماید عادات بد غذایی که امروزه رواج پیدا کرده، چگونه در شیوع چاقی موثر است.

نکته عملی: اگرچه شمارش کالری دریافتی از غذاها دارای اهـمـیـت ویـژه‌ای در کـنـتـرل وزن مـی‌بـاشـد، اصـلاح رفـتـارهای غذایی باعث خواهد شد که میزان انرژی دریافتی نیز بطور قابل توجهی و بدون وسواس بیش از حد و اضطرار‌های ناشی از آن تنظیم گردد. در اصلاح رفتارهای غذایی نیز از آنجا که عادات غـذایـی مـانند دیگر رفتارها از زمان کودکی نقش می‌بندند، لذا اولیا باید کودکان خود را به داشتن عادات غذایی صحیح تشویق کـنـند. از جمله این عادات رفتاری، انتخاب صحیح میزان غذا، غذا خوردن با توجه و به دور از تلویزیون و با سرعت مناسب را مـی‌تـوان ذکـر کـرد. تـوصـیـه آن اسـت کـه هـر وعـده غـذایی شما حداقل ۱۵ دقیقه به طول بکشد.

Loading