رژیم غذایی سالم از کاهش قدرت شنوایی پیشگیری می‌کند.

رژیم غذایی سالم از کاهش قدرت شنوایی پیشگیری می‌کند.

تغذیه سالم به سلامت کلی بدن کمک می‌کند. برخی شواهد نشان می‌دهند که تغذیه مناسب می‌تواند خطر کاهش شنوایی را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعاتی که در گذشته انجام شده‌اند اثر مواد مغذی خاص بر روی این مشکل بررسی شده است، اما ارتباط کلی رژیم غذایی با خطر کاهش شنوایی مشخص نیست. در این راستا، در پژوهشی ارتباط بین ۳ نوع رژیم غذایی مختلف و خطر کاهش شنوایی بررسی شده است. رژیم‌های غذایی مورد بررسی عبارت بودند از: رژیم غذایی جایگزین مدیترانه‌ای (AMED)، رویکرد تغذیه‌ای به منظور توقف پرفشاری خون (DASH) و شاخص جایگزین تغذیه سالم (AHEI-2010). در این مطالعه حدود ۷۰ هزار زن (۲۷ تا ۴۴ ساله) به مدت ۲۲ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به الگوی غذایی افراد هر ۴ سال یکبار جمع‌آوری شد.
نتایج نشان داد که الگوی غذایی سالم با کاهش خطر از دست دادن شنوایی مرتبط است. بر این اساس در افرادی که به طور کلی از یک رژیم غذایی سالم پیروی می‌کردند خطر کاهش متوسط یا شدید شنوایی کمتر بود. در زنانی که الگوی غذایی‌شان شباهت بیشتری به الگوی غذایی AMED و DASH داشت خطر کاهش متوسط یا شدید شنوایی ۳۰ درصد کمتر بود. الگوی غذایی AMED شامل مصرف روغن زیتون فرابکر، غلات، حبوبات، سبزیجات، میوه‌ها، مغزها و ماهی است. در الگوی غذایی DASH تاکید بر مصرف میوه، سبزی و لبنیات کم چرب و کاهش مصرف نمک و سدیم است.
نکته عملی: پیروی از رژیم غذایی سالم که حاوی میوه، سبزی، حبوبات، ماهی و لبنیات کم چرب است خطر کاهش قدرت شنوایی را کاهش می‌دهد.
منبع:

Sharon G Curhan et al. The Journal of Nutrition 2018.

Loading