روغن آفتابگردان، موثر در کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی

روغن آفتابگردان، موثر در کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی

بررسی یافته‌های حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد که اگر در رژیم غذایی به جای چربی‌های اشباع چربی‌های غیراشباع مصرف شود کلسترول بد (LDL) کاهش می‌یابد. از بین چربی‌های غیراشباع روغن دانه‌ها، از جمله روغن آفتابگردان، بیشتری اثر را در این زمینه دارد. در این مطالعه برای اولین بار تاثیر روغن‌های مختلف بر روی چربی‌های خون بررسی شد.
نتایج حاصل از این تحقیق که بر روی ۱۳ نوع روغن انجام شد نشان داد که روغن‌هایی مانند آفتابگردان و دانه بزرک بهترین تاثیر را در کاهش کلسترول بد دارند. اما چربی‌های جامد مانند کره بدترین تاثیر را در این زمینه داشته و سبب افزایش LDL می‌شوند.
طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) بیماری قلبی و سکته مغزی شایع‌ترین علت مرگ در سراسر جهان هستند. به طوریکه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵/۲ میلیون نفر به علت بیماری قلبی – عروقی فوت کردند. یکی از عواملی که می‌تواند خطر بیماری قلبی – عروقی را افزایش دهد سطوح غیرطبیعی چربی‌های خون، از جمله کلسترول، است.
نکته عملی: مصرف روغن‌های مایع (مانند آفتابگردان) به جای چربی‌های اشباع و جامد، می‌تواند میزان کلسترول بد یا LDL را کاهش دهد. کاهش LDL در پیشگیری از بروز بیماری قلبی و سکته مغزی نقش دارد.
منبع:

Lukas Schwingshackl et al. Journal of Lipid Research 2018; Volume 59: Pages 1771- 1782.

Loading