نیترات  موجود در آب چغندر در بدن به اکسید نیتریک تبدیل می شود و موجب گشاد شدن عروق و کاهش مصرف اکسیژن می شود. این به ورزشکار کمک می کند که عملکردش را برای مدت طولانی تری حفظ کند. شکلات تلخ حاوی مقدار زیادی فلاوونول است. یکی از فلاوونول ها در دانه کاکائو و در شکلات تلخ اپی کاتچین است. اپی کاته چین تولید اکسید نیتریک را در بدن افزایش می دهد. فلاوونول ها در دانه های کاکائو اثرات آنتی اکسیدانی داشته و آسیب سلولی درگیر در بیماری های قلبی را کاهش می دهند. این امر می تواند به کاهش فشارخون و بهبود عملکرد عروقی کمک کند. فلاوونول ها زیست دسترسی و فعالیت زیستی اکسید نیتریک را افزایش می دهند. افزایش زیست دسترسی اکسید نیتریک، کاهش مصرف اکسیژن و بهبود عملکرد در طی ورزش  را در پی دارد.
در این مطالعه ۹ مرد شرکت کننده برای اندازه گیری های اولیه داوطلب شدند. حداکثر اکسیژن مصرفی یا V.O2max در آن ها اندازه گیری شد. این تست دوچرخه سواری در۸۰ درصد آستانه تبادل گاز برای ۲۰ دقیقه بود. شرکت کنندگان روزانه ۴۰ گرم شکلات تلخ یا شکلات سفید استفاده نمودند. سپس یک دوره استراحت داشتند و بعد از آن نوع شکلات مصرفی را تغییر دادند و برای دو هفته دیگر آزمایش را با مصرف نوع دیگری از شکلات ادامه دادند. در طول آزمایش مصرف اکسیژن، ضربان قلب و فشار خون اندازه گیری شد.
نتایج نشان داد بعد از مصرف شکلات تلخ، شرکت کنندگان از اکسیژن کمتری در زمان دوچرخه سواری با سرعت متوسط استفاده می کنند. مصرف شکلات تلخ در مقایسه با شکلات سفید زمان آزمایش و آستانه تبادل گاز را افزایش داد. همچنین شکلات تلخ  V.O2maxرا افزایش داد.
شکلات های تجاری در دسترس محتوای فلاوونول را بر روی برچسب نشان نمی دهند. از آنجاکه در حال حاضر رابطه بین درصد کاکائو و فلاوونول ها مشخص نشده است، تعیین این امر که کدام شکلات تلخ بیشترین منافع را بر اساس برچسب فراهم می کند، دشوار است.
نکته عملی: مکمل یاری با شکلات تلخ آستانه تبادل گاز و زمان آزمایش را بیشتر می کند. متعاقباً شکلات تلخ مصرف اکسیژن در فعالیت با شدت متوسط را کاهش می دهد و می تواند یک عامل ارگوژنیک (نیروزا) موثر برای فعالیت با شدت متوسط در زمان کوتاه باشد.
منبع:

Patel PK, et al ."Dark chocolate supplementation reduces the oxygen cost of moderate intensity cycling". The Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2015
 

 

Loading