تاثیر شام پر کربوهیدرات در کنترل وزن

  1. خانه
  2. اشتها
  3. تاثیر شام پر کربوهیدرات در کنترل وزن

محققان دریافتند حفظ کربوهیدرات در وعده شام به احساس سیری در طول روز آینده و کاهش وزن کمک می کند. این مطالعه که در بین مسلمانان در ماه رمضان انجام گرفته است مشخص می کند در روزه داری افراد کربوهیدرات بیشتری را در وعده شب استفاده می کنند بنابراین توانایی ادامه روزه داری در آنان افزایش می یابد .تحقیقات قبلی نشان می دهد مصرف کربوهیدرات در وعده شام سبب بهبود عملکرد لپتین ( هورمون مربوط به احساس سیری) در طول روز می شود و سطح پایین لپتین در طول روز هوسهای غذایی و مصرف غذا را افزایش می دهد. همچنین شواهد حاکی از آن است این نوع رژیم غذایی در تعدیل غلظت های لپتین و آدیپونکتین  به عنوان دو هورمون تاثیرگذار بر وزن موثرتر بوده است. گرلین هورمونی است که در معده تولید می شود و قبل از وعده غذایی جهت تحریک غذا خوردن افزایش می یابد. گرلین به هورمون اشتها و گرسنگی نیز معروف است و در ساعت ۱ بعد از ظهر به میزان حداکثر و در شب به حداقل می رسد. آدیپونکتین نیز هورمونی است که در مقاومت انسولین و سختی رگ ها نقش بسزایی ایفا می کند. امروزه غذا بسیار در دسترس است که یک مکانیسم غیر ضروری و ساده ترین روش برای چاقی است.
این تحقیق روی ۶۳ مرد و زن در رده سنی ۲۲ الی ۵۵ با توده بدنی بیشتر از ۳۰ که دچار چاقی بودند انجام گرفت. هیچ یک بیمار یا باردار نبودند و حداقل درمدت یکسال قبل رژیم کاهش وزن نداشتند. شرکت کنندگان در دو گروه با دو رژیم متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول بیشترین سهم کربوهیدرات را در وعده شب  و گروه دوم این میزان را در طول روز استفاده کردند. پس از ۱۸۰ روز سطح هورمون گرسنگی ، دور شکم ، وزن، قند خون و چربی  در گروهی که کربوهیدرات را در وعده شام دریافت می کردند بسیار کاهش داشته است. البته مطالعات بیشتر و دقیق تری برای تایید و آشکارسازی مکانیسم های دخیل در ایجاد اثرات مفید مذکور، مورد نیاز می باشند.
نکته عملی: تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است  که  حذف وعده شام کمکی به لاغری نمی کند، و با افزایش کربوهیدرات دریافتی در وعده شام میتوان به کاهش وزن کمک نمود. وعده شام نیز مانند دیگر وعده ها ارزش بسزایی دارد و سهم مناسبی از کربوهیدرات مجاز دریافتی روزانه را باید به وعده غذایی شام اختصاص داد.

منبع:

Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, Volume 22, Issue 8, Pages 613-690, e15-e20 August 2012