اختلال عملکرد سیستم عصبی دستگاه گوارش باعث پرخوری چاقها

  1. خانه
  2. پرخوری
  3. اختلال عملکرد سیستم عصبی دستگاه گوارش باعث پرخوری چاقها

بر طبق شواهد بدست آمده در مطالعات جدید در افراد چاق، عملکرد طبیعی دستگاه گوارش و همچنین فعالیت سیستم اعصاب خودمختار که هضم را کنترل می نماید، دچار اختلالاتی می گردد . سیستم عصبی خودکار اطلاعات گوارشی مربوط به غذا را به مغز ارسال می کند (اطلاعاتی نظیر هضم مکانیکی و تحریک شیمیایی توسط غذا). چنانچه پاسخ خودکار به هضم غذایی آسیب دیده و یا تغییر کند ، مغز به طور کامل از نتایج هضم غذایی اطلاع رسانی نخواهد شد در نتیجه منتهی به پرخوری می شود .

در یک مطالعه که اخیرا بر روی ۱۲ فرد چاق و ۱۲ فرد لاغر انجام گرفت میزان فعالیت الکتریکی ماهیچه های گوارشی و تغییرات ضربان قلب افراد در ۳۰ دقیقه گرسنگی و سپس در ۳۰ دقیقه بعد از دریافت سوپ پرچرب و سوپ پرپروتئین مقایسه شدند .

پژوهشگران در این مطالعه مشاهده کردند که هضم سوپپر چرب در افراد لاغر دشوار تر است (درصد امواج کوتاه نرمال بعد از دریافت سوپ پرچرب کاهش پیدا کردند) ولی در افراد چاق کاهشی نداشتند که این بدین معناست که دستگاه گوارش افراد چاق بهتر می توانست پذیرای سوپپر چرب باشد و آن را تحمل کند  . درحالی که در مورد  سوپپر پروتئین شواهد نشانگر تخلیه سریعتر محتویات معده در افراد چاق بودند . 

به طور طبیعی انتظار می رود که پس  از دریافت یک وعده غذایی فعالیت سیستم سمپاتیک قلبی افزایش و فعالیت سیستم پاراسمپاتیک کاهش یابد. اما در افراد چاق  در این مطالعه مشاهده گردید که اختلالاتی در فعالیت عصب واگ و فعالیت عصب سمپاتیک در افراد چاق وجود دارد که نتیجه آن احتمال آسیب پاسخ سیستم خودکار بدن  به هضم غذایی در افراد چاق می باشد که بدنبال آن پرخوری در افراد چاق رخ خواهد داد.

نکته عملی: چاقی و اضافه وزن ممکن است عملکرد های طبیعی بدن را مختل سازد و به آنها لطمه زند. در این بین فعالیت طبیعی سیستم گوارشی و عصب خودمختار بدن نیز در افراد چاق مختل گردیده که می تواند عاملی در پرخوری بدون کنترل افراد چاق باشد.

منبع:  ۲۰۱۰     Annual meeting of   American College of Gastroenterology