گردن محیط دور گردن

ارتباط بین چاقی با محیط دور گردن !

نمایه توده بدنی و محیط دور کمر از رایج ترین شاخص ها جهت تشخیص اضافه وزن و چاقی هستند، و معمولا سنجش چاقی از روی اندازه گیری قد و وزن و محیط دور کمر صورت می گیرد.