کم اشتهایی

کم اشتهایی و عوامل بدغذایی کودکان

صحیح خوردن، بمعنای دریافت انواع متنوعی از غذاهاست. کودک شما برای رشد نرمال نیازمند دریافت مواد مغذی است و اگر بطور منظم انواع متنوعی از غذاها را می خورد، وضعیت تغذیه ای خوبی دارد.