کاهش حافظه

برای جلوگیری از کاهش حافظه، کرفس و فلفل بخورید!

تغییرات التهابی از واکنش‌هایی است که با افزایش سن به طور تدریجی در سلول‌های مغزی اتفاق می‌افتد. این التهابات عملکرد سلولی را تحت تأثیر قرار داده و یادآوری اطلاعات را دچار مشکل ‌می نمایند. طبق مطالعات اخیر، برنامه غذایی غنی از ترکیبات گیاهی حاوی لوتئولین با مهار کردن مستقیم آزاد شدن مولکول‌های التهابی در مغز، التهاب مغزی مرتبط با افزایش سن و مشکلات مربوط به حافظه را کاهش می‌دهد.