کاهش سریعتر چربی کبد با محدود نمودن مصرف کربوهیدرات

کبد چرب عارضه‌ای است که در آن چربی به مقدار بیشتر از حد طبیعی در کبد تجمع می‌یابد و با افزایش سطح تری گلیسرید در کبد مشخص می گردد. وجود چربی زیاد در کبد می‌تواند منجر به التهاب کبد و در نهایت سیروز و و حتی سرطان کبد شود؛