چاقی پورین رژیم غذایی

  1. خانه
  2. چاقی پورین رژیم غذایی

نقرس و نقش تغذیه در کنترل آن

نقرس نوعی بیماری آرتریت بوده و مشخصه آن افزایش میزان اسید اوریک در خون می باشد. افزایش بیش از حد اسید اوریک خون منجر به تشکیل…