تاثیرپذیری ذائقه در دوران نوزادی

محققان معتقدند که قرار گرفتن نوزاد در معرض طعم های مختلف سبب می شود که او در آینده نسبت به غذاهایی که حاوی این طعم ها هستند احساس خوبی داشته باشد.احتمالازمانی که حس چشایی در حساس ترین وضعیت خود قرار دارد