نورون ارکسین

کاهش خواب آلودگی و کنترل وزن با پروتئین ها

شب زنده داری و میزان انرژی مصرفی توسط نورون های ارکسین هیپوتالاموس تنظیم می شوند. کاهش فعالیت این سلول ها سبب خواب آلودگی و اضافه وزن می گردد. نتایج مطالعاتی که در گذشته انجام شده بود نشان داده که گلوکز سبب کاهش فعالیت این سلول ها می شود