مادر باردار

  1. خانه
  2. مادر باردار

رابطه بین مصرف سبزیجات در مادران باردار و دیابت نوع یک در کودکان!

شواهد علمی جدید نشان داده است داشتن تغذیه مناسب و مصرف غذاهای مغذی در زنان باردار تا چه حد می تواند حائز اهمیت باشد. یکی از نمونه های بارز تاثیر تغذیه مناسب، کاهش ابتلا کودکان به دیابت نوع یک در مادرانی است که در طی دوران باداری مصرف سبزیجات را به طور روزانه در برنامه غذایی خود داشته اند.