پروبیوتیک در شیر مادر و کاهش دردهای شکمی نوزاد

محققین کانادایی پی بردند که پروبیوتیک موجود در شیر مادر درد های شکمی نوزادان را تا حد قابل توجهی کاهش داده و یا از بین می برند. این باکتری که در روده بسیاری از پستانداران وجود دارد در شیر انسان نیز تولید می شود.