سندروم متابولیک و چربی خون

تخم مرغ و بهبود چربی خون

مصرف تخم مرغ می تواند باعث بهبود در پروفایل های لیپو پروتئین در بیماران مبتلاء به سندرم متابولیک گردد ، همچنین در کنترل وزن نیز موثر است ….