سلامت استخوانی

چای سبز و بهبود سلامت استخوان

در گذشته چای سبز در کشورهای شرقی مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروز روز یک نوشیدنی بین المللی محسوب می شود و نسل هاست که به عنوان یک دم کرده کامل در سراسرجهان مورد استفاده قرار می گیرد؛ ولیکن آیا واقعاً چای سبز برای سلامتی مفید است؟