رژیمهای غذایی چندروزه ، از ادعا تا واقعیت!

شیوع بی رویه چاقی باعث شده است که روز به روز به افرادی که به دنبال راه حلی برای این معضل خود می گردند افزوده گردد.
شما هر روز تبلیغات فراوانی را می بینید که ادعا می کنند “کاهش وزن چند روزه بدون بازگشت!!” واقعیت آن است که کاهش وزن کار بسیار سختی نیست ولی مهم این است که این کاهش وزن باعث ارتقاء سلامتی شما شود نه این که عوارض گاه غیر قابل جبران را برای شما باعث گردد.