ساعت درونی بدن

ارتباط چاقی با ساعت درونی بدن

افزایش وزن و چاقی یک بیماری همه‌گیر و پیچیده است. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که بین رژیم غذایی نامناسب و بالا بودن چربی بدن ارتباط وجود دارد. از سوی دیگر، غذا خوردن در آخرین ساعات روز نیز عامل خطری برای افزایش وزن به شمار می‌رود. با این حال، تاثیر ساعت درونی بدن فرد…