رژیم گیاه خواری

  1. خانه
  2. رژیم گیاه خواری

فیبر رژیمی و بهبود فلور میکروبی روده

اصطلاح فلور میکروبی طبیعی روده به گروهی از میکروارگانیسم ها گفته می شود که به طور طبیعی در دستگاه گوارش تمام افراد سالم ساکن هستند. شناخته شده ترین عملکرد این میکروارگانیسم ها محافظت از دستگاه گوارش در برابر میکروب های بیماریزا و هم چنین سنتز برخی ویتامین ها می باشد.