رژیم تثبیت وزن

  1. خانه
  2. رژیم تثبیت وزن

نمایه گلایسمی چیست ؟

نمایه گلایسمی شامل یک سیستم امتیاز بندی از ۱ تا ۱۰۰ است که نسبت جذب هریک از کربوهیدرات های غذایی به جریان خون را نشان می دهد. گلوکز که سریعتر جذب می شود امتیاز ۱۰۰ را دارد .