اثر مفید روزه بر چاقی و دیابت

بسیاری از ادیان به فریضه روزه تاکید کرده اند،از این رو بسیاری از دانشمندان سالها ست به دنبال ریشه های علمی این باور دینی میگردند و تاکنون به نتایج قابل توجهی دست یافته اند که همگی مهر تائیدی بر فوایدروزه داری است.