تنوع غذایی

  1. خانه
  2. تنوع غذایی

کاهش تنوع غذایی بر کاهش کالری مصرفی موثر است

تنوع، نمک زندگی است اما آیا تنوع غذایی بی سابقه در تغذیه امروزه می تواند باعث رشد بی رویه چاقی در جهان امروزی باشد؟بعضی از محققان معتقدند: خوردن غذا می تواند سبب تحریک رهاسازی مواد شیمیایی مختلف در مغز شود که بعضی از آنها در آنچه که در طول اعتیاد به یک دارو و ترک آن رخ می دهد هم نقش دارند. به نظر می رسد مصرف مداوم یک نوع غذا می تواند پس از مدتی باعث بی علاقگی نسبت به آن شود.