ورزشکاران حرفه ای به آب بیشتری نیاز دارند

ورزشکاران حرفه ای باید از نهایت توانایی های خود در انجام حرکات ورزشی استفاده کنند و همین امر آنها را نسبت به دهیدراتاسیون آسیب پذیرتر می سازد . کم آبی تاثیر منفی بر عملکرد ورزشکاران دارد ، حتی زمانی که دهیدراتاسیون جدی نباشد (مانند از دست دادن ۲% از وزن بدن در طی عرق ریزی ). مطالعات بسیاری تاکنون در زمینه دهیدراتاسیون در ورزش های صحرایی انجام شده است ولی اطلاعات کافی در زمینه ورزشهای دیگر در دست نبوده است .