بای پس معده

  1. خانه
  2. بای پس معده

کاهش عوارض عمل جراحی چاقی با رژیم قبل از انجام عمل

در سال های اخیر استفاده از عمل جراحی برای کاهش وزن عمومیت بیشتری پیدا کرده است و بیماران به دنبال روش جراحی هستند که مطمئن تر باشد و قدمت بیشتری داشته باشد. برخی از جراحان، قبل از عمل جراحی برای کاهش وزن، بیماران در معرض خطر را موظف به کاهش وزن قبل ازعمل می نمایند. با وجود این برخی دیگر معتقدند، دستور کاهش وزن قبل از عمل به بیماران، ممکن است عامل بازدارنده ای برای این بیماران باشد.