RE: مقابله با افزايش وزن ناشي از داروها

#97373
madjd
مدیرکل

یعنی بعد از ترک مصرف دارو هم دچار افزایش وزن میشوند؟
چرا؟