RE: خشونت در بارداری و ضعف اعصاب نوزاد!

#97873
madjd
مدیرکل

خیلی جالب و تامل بر انگیز است
یک مطالعه ای که در ایران انجام گرفته نشان داده است ، اعمال خشونت در دوران حاملگي، بر وزن زمان تولد نوزاد تاثير دارد. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط خشونت هاي دوران بارداري با کم وزني هنگام تولد بود.

روش تحقيق:
در اين مطالعه مورد – شاهدي تعداد 318 مادر به عنوان گروه مورد با وزن تولد نوزادان کمتر از 2500 گرم و 318 مادر به عنوان گروه شاهد با وزن تولد نوزادان بيشتر از 2500 گرم که از نظر جنس نوزاد و سن حاملگي همسان شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مورد به روش در دسترس تا تکميل نمونه و گروه شاهد به روش سهميه اي با توجه به نسبت تقريبي زايمان ها انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 13 و با استفاده از آمار توصيفي ارايه و از طريق آزمونهاي تي مستقل، مربع کاي و رگرسيون لوجستيک چندگانه تحليل شدند.
يافته ها:
ميانگين وزن نوزادان مادران گروه شاهد 3390±392 و مورد 2217±324 گرم بود. اين مطالعه نشان داد در کل 7/13 درصد از خانم ها در آخرين بارداري با هيچگونه خشونتي مواجه نشده بودند که اين ميزان در گروه مورد و شاهد به ترتيب 10 درصد و 17 درصد بود. در تحليل چندگانه از طريق رگرسيون لوجستيک، شانس کم وزني هنگام تولد در مادران داراي مواجهه با خشونت رواني – کلامي و جنسي، به ترتيب 5/1 و 2 برابر مادران بدون مواجهه بود؛ هر چند از لحاظ آماري معني دار نبود (P>0.05). شانس تولد نوزاد کم وزن مرتبط با خشونت فيزيکي دوران بارداري 9/4 برابر مادران بدون مواجهه بود که اين نسبت از نظر آماري معني دار شد (P=0.01).
نتيجه گيري:

اعمال خشونت در دوران حاملگي، بر وزن هنگام تولد نوزادان تاثير دارد. بنابراين برنامه ريزي گسترده براي کاهش خشونت ها، به ويژه خشونت فيزيکي و توجيه خانواده ها در مورد تبعات بعدي آن اهميت بسزايي دارد.