RE: به تجویز “خداوند” خوردن کدام یک ازوعده های غذایی از همه مهمتر است؟

#97493
matin
مشارکت کننده

در این احادیث نه تنها حرفی از حذف ناهار گفته نشده،(بجز یک مورد که نسخه شخص بیماری بوده است ،که مشکل گوارشی داشته است).بلکه برای افراد عادی و سالم تاکید بر “مصرف صبحانه زود هنگام و عدم حذف شام”داشته است،شام را بخورید اما سبک ،و با خوابتان فاصله داشته باشد. میشه نتیجه گیری کرد که اگر به هر دلیلی مایلید که یک وعده را سبک بخورید،ناهار انتخاب خوبی هست. حتی بسیاری از متخصصان تغذیه تاکید بر صبحانه و شام دارند ولو اینکه ناهار را به میان وعده ای سبک اختصاص بدهند.