RE: احساس گناه و پشیمانی به خاطر رژیم غذایی نادرست

#101610
لیلی
مشارکت کننده

پس راه حل چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟