به طور کلی هنگامی که شما چاق باشید زندگی شما از کیفیت پایین تری برخوردار است . شما نمی توانید فعالیت ها و امورات روزانه زندگی خود را آن طور که دوست دارید اجرا کنید .در زمان شرکت در فعایتهای خانوادگی دچار مشکل میشوید . از مجامع عمومی دوری خواهید کرد وحتی با تبعیض مواجه خواهید شد .

موارد دیگری که کیفیت زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از :

  • افسردگی
  • ناتوانی
  • بیماریهای جسمی
  • مشکلات جنسی
  • خجالت کشیدن
  • انزوا و دوری از اجتماع