کلسیم و کاهش خطر سرطان پروستات

سرطان پروستات یکی از سرطان های شایع در میان مردان است که عوامل رژیمی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل این بیماری در مراحل مختلف دارند. یکی از ریزمغذی های بحث برانگیز در این زمینه کلسیم است، طی یک مطالعه محققین اثبات کرده اند که دریافت کلسیم از منابع غذایی باعث کاهش خطر بروز سرطان پروستات خواهد شد.

طی این مطالعه که با هدف بررسی ارتباط دریافت کلسیم و خطر بروز سرطان پروستات در میان مردان انجام شده است، ۱۰۸ مرد با نتیجه بیوپسی مثبت سرطان پروستات و ۱۶۱ مرد با نتیجه منفی بیوپسی و ۲۳۷ مرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه مورد شاهدی دریافت کلسیم رژیمی از طریق پرسشنامه ارزیابی شده و درجه شدت سرطان به صورت کم اثر(Gleason score <7)و پیشرفته (Gleason score ≥7)در نظر گرفته شد.

محققین بعد از مقایسه نمونه ها با گروه کنترل بیوپسی منفی و با گروه کنترل سالم، ارتباط معکوسی بین دریافت کلسیم از منابع غذایی و خطر سرطان پروستات مشاهده کردند. هم چنین مردانی که بیشترین دریافت کلسیم از منابع غذایی را داشتند با خطر کمتر سرطان پیشرفته  مواجه بودند. نتایج به روشنی نشان داد کلسیم رژیم غذایی به طور معکوس با خطر سرطان پروستات در ارتباط است.

نکته عملی:این یافته ها نشان میدهد که در میان مردان دارای رژیم های حاوی میزان کلسیم متوسط تا کم، دریافت کافی کلسیم ممکن است خطر بروز سرطان پروستات در آنها را کاهش دهد. باید توجه داشت ارتباط بین سرطان و رژیم غذایی متغیر است و بهترین توصیه برای پیشگیری از این سرطان، ورزش کردن منظم، مصرف متعادل کالری و مواد مغذی و حفظ وزن سالم می باشد.

منبع:

Prev Chronic Dis 2012;9:110125

Loading