کاهش شیوع بیماری‌های لثه با مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع

  1. خانه
  2. اسید ایکوزاپنتانوئیک
  3. کاهش شیوع بیماری‌های لثه با مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع

التهاب لثه بیماری شایعی است که در آن بافت لثه از دندان جدا شده و  همین موضوع منجر به انباشته شدن باکتریها در آن قسمت و نیز آسیب دیدن دندان و استخوان فک می شود. اگر چه در درمانهای سنتی ، بیشتر به عفونت های باکتریایی لثه توجه می شود، ولی راهکارهای جدید بیشتر به برطرف کردن واکنش التهابی لثه می پردازند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه هاروارد دریافتند که دریافت اسیدهای چرب غیر اشباع از طریق مواد غذایی مانند مصرف روغن ماهی (که اثراث ضد التهابی آنها مشخص شده است)، در پیشگیری و درمان بیماریهای التهابی لثه موثر هستند.

نتایج این مطالعه نشان داده است که دریافت اسید چرب غیر اشباع به ویژه اسید دکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک با بیماریهای التهابی لثه رابطه معکوس دارد. تا به امروز درمان بیماریهای التهابی لثه محدود به پاکسازی دندان و درمان با آنتی بیوتیک ها بود. در حالی که اگر درمان غذایی موثر واقع شود هم ارزانتر است و هم برای پیشگیری و درمان مناسبتر می باشد. شواهد نشان دهنده موثر بودن مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع در بیماریهای التهابی مزمن است ولی مشخص شده این اثر در بیماریهای التهابی لثه بیشتر از دیگر گونه های بیماریهای التهابی است. 

در بررسی انجام شده بر روی ۹ هزار بزرگسال مشخص شد، شیوع بیماریهای التهابی لثه در افرادیکه مقادیر بالاتری از اسید دکوزاهگزانوئیک را از طریق رژیم غذایی خود دریافت کرده بودند در حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش در مورد مصرف اسید ایکوزاپنتانوئیک کمتر بوده و در مورد مصرف اسید لینولئیک نیز ناچیز بوده است. از این بررسی سه  نتیجه قابل توجه بدست آمد. اول اینکه بیماریهای التهابی لثه در افرادی که حد متوسطی از اسید دکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانوئیک را از طریق رژیم غذایی خود دریافت کرده بودند، کاهش محسوسی داشت. نکته دوم در مورد میزان مصرف این اسیدهای چرب است. به نظر می رسد مصرف بیش از حد از این اسیدهای چرب با کاهش احتمال وقوع این بیماری ارتباط معناداری ندارد؛ و سومین نکته اینکه نتایج بدست آمده ، در مورد مصرف مکملهای اسید چرب غیر اشباع نیز صادق است.

نکته عملی: مصرف متعادل اسیدهای چرب غیر اشباع فواید زیادی در پیشگیری از بیماریهای التهابی لثه دارد. در نتیجه مصرف مواد غذایی که محتوی مقادیر قابل توجهی از این اسیدهای چرب هستند مانند ماهی های چرب از جمله سالمون، کره بادام زمینی، و مغزهای گیاهی بسیار مفید هستند.

منبع: Journal of the American Dietetic Association, Volume 110, Issue 11 – 2010

فهرست