پیشگیری از چاقی کودکان با جایگزینی فعالیت های نشسته با ورزش های با شدت کم

  1. خانه
  2. اضافه وزن کودکان
  3. پیشگیری از چاقی کودکان با جایگزینی فعالیت های نشسته با ورزش های با شدت کم

اخیراً نتایج پژوهشی نشان داده حتی ۱۰ دقیقه فعالیت بدنی شدید در روز می تواند میزان بافت چربی را کاهش داده و تناسب قلبی – تنفسی را در کودکان ۸-۶ ساله بهبود دهد. هر چه شدت فعالیت بیشتر باشد، میزان بافت چربی کاهش بیشتری می یابد. جایگزینی فعالیت های بدنی نشسته حتی با فعالیت های بدنی با شدت کم هم می تواند بافت چربی را کاهش دهد. شدت انجام فعالیت بدنی در راستای بهبود تناسب قلبی – تنفسی، بایستی حداقل متوسط باشد.
در این مطالعه رابطه فعالیت بدنی و زمان کارهای نشسته با بافت چربی و تناسب قلبی – تنفسی در ۴۱۰ کودک ۸-۶ ساله بررسی شد. فعالیت بدنی و زمان کارهای نشسته با استفاده از ابزار ترکیبی ضربان قلب و یک سنسور حرکت بنام Actiheart سنجیده شد. بافت چربی با استفاده از DEXA و تناسب قلبی – تنفسی با تست ورزشی روی ارگومتر  اندازه گیری شد. فاکتورهای مخدوشگر از جمله رژیم غذایی و خواب نیز کنترل شد.
نتایج مطالعه نشان داد بیشتر کودکانی که زمانی را برای فعالیت بدنی می گذرانند، چربی کل بدن آن ها و چاقی مرکزی آن ها کاهش می یابد. رابطه بین فعالیت بدنی و چربی بدن با افزایش شدت فعالیت بیشتر می شود. کودکانی که حداقل ۱۰ دقیقه فعالیت شدید روزانه دارند چربی مرکزی بدن آن ها به میزان ۳۰-۲۶% کمتر از کودکانی است که در هیچ فعالیت بدنی شدیدی شرکت نمی کنند. شدت فعالیت بدنی برای بهبود تناسب قلبی – تنفسی باید در حد متوسط به بالا باشد.
این یافته ها نشان می دهد جایگزینی ۱۰ دقیقه فعالیت نشسته با ۱۰ دقیقه فعالیت بدنی شدید می تواند کل چربی بدن و نیز چاقی مرکزی را تا ۱۳% کاهش دهد. علاوه بر این، جایگزینی نشستن با فعالیت های بدنی سبک یا متوسط نیز می تواند تا حدی بافت چربی را کاهش دهد اما به میزان کمتری از فعالیت بدنی شدید. جایگزینی ۱۰ دقیقه فعالیت نشسته با ورزش متوسط – شدید می تواند تناسب قلبی – تنفسی را بهبود بخشد.
یافته ها نشان می دهد حتی تغییرات کوچک مرتبط با عادات فعالیتی سبک زندگی می تواند بر مدیریت وزن کودکان و تناسب قلبی و عروقی اثر گذارد. افزایش میزان فعالیت بدنی در شدت های مختلف می تواند با کاهش زمان نشستن به میزان های متفاوت چربی بدن را کاهش داده و بر پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و بهبود تناسب قلبی – تنفسی در کودکان اثرگذار باشد.
نکته عملی: افزایش فعالیت بدنی و کاهش فعالیت های نشسته حتی به میزان اندک می تواند از اضافه وزن و چاقی در کودکان پیشگیری کند.
منبع:

Collings PJ et al. "Cross-Sectional Associations of Objectively-Measured Physical Activity and Sedentary Time with Body Composition and Cardiorespiratory Fitness in Mid-Childhood: The PANIC Study". Sports Medicine, 2016

 

فهرست