پیشگیری از چاقی با مصرف میان وعده ها

  1. خانه
  2. انرژی
  3. پیشگیری از چاقی با مصرف میان وعده ها

توزیع انرژی دریافتی در طول روز به صورت مصرف سه وعده غذایی اصلی و چند میان وعده برای کمک به حفظ قند خون در محدوده نرمال و سلامت بدن مفید است. بسیاری از افراد برای کاهش کالری دریافتی در طول روزمصرف غذای خود را به سه وعده اصلی محدود کرده و از مصرف میان وعده ها اجتناب می کنند؛ این در حالی است که اخیرا"محققین بیان کرده اند مصرف میان وعده در طول روز، حتی در پیشگیری از چاقی کمک کننده خواهد بود.

اخیرا" به منظور تعیین اثر مصرف میان وعده بر احتمال بروز اضافه وزن و چاقی شکمی،  مطالعه ای بر روی نوجوانان ۱۸-۱۲ سال صورت گرفته است. در این مطالعه افراد با توجه به تعداد دفعات مصرف میان وعده و کالری دریافتی از هریک از میان وعده ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از آن بود که: هرچه تعداد دفعات مصرف میان وعده و انرژی دریافتی از آنها بیشتر باشد ، شاخص های اضافه وزن و چاقی شکمی پایین تر خواهند بود. به عبارت دیگر شیوع اضافه وزن و چاقی شکمی با افزایش  دفعات مصرف میان وعده و افزایش میزان انرژی بدست آمده از آنها، کاهش می یابد.

نکته عملی: افرادی که در طول روز بین وعده های غذایی اصلی از میان وعده استفاده می کنند ، نسبت به افرادی که تنها به وعده های غذایی اصلی اکتفا می کنند، کمتر در معرض چاق شدن و هم چنین چاقی شکمی قرار دارند. لذا به منظور کمک به سلامت بدن و پیشگیری از چاقی ، مصرف میان وعده های سالم در برنامه غذایی روزانه، توصیه می گردد.

منبع: American Journal of Clinical Nutrition, August 2010

Loading