پرفشاری خون و افزایش خطر زوال عقل

  1. خانه
  2. پرفشاری خون
  3. پرفشاری خون و افزایش خطر زوال عقل

پرفشاری خون خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. تعدادی از مطالعات نیز نشان داده اند بین پرفشاری خون و افزایش خطر دمانس (زوال عقل) ارتباط وجود دارد.
محققان به تازگی تفاوت های جنسیتی را در چگونگی تاثیر فشارخون بر خطر بروز دمانس در مردان و زنان نشان داده اند. در این مطالعه مشخص شد که در زنانی که در دهه ۴۰ زندگی مبتلا به پرفشاری خون هستند احتمال بروز دمانس بیشتر است. اما در میان مردان ابتلا به پرفشاری خون در میانسالی بر روی دمانس اثری نداشت.
یافته های فوق با بررسی اطلاعات ۷۲۳۸ بزرگسال به دست آمده است.
در این مطالعه ۳۱ درصد مردان و ۱۴ درصد زنان در دهه ۳۰ زندگی و ۲۵ درصد مردان و ۱۸ درصد زنان در دهه ۴۰ زندگی پرفشاری خون داشتند.
بررسی ها نشان داد در زنانی که در دهه ۳۰ زندگی به پرفشاری خون مبتلا بودند خطر دمانس افزایش نداشت. با این حال، در زنانی که در دهه ۴۰ زندگی به پرفشاری خون مبتلا بودند احتمال ابتلا به دمانس ۶۵ درصد بیشتر بود.
در میان مردان شواهدی که نشان دهنده ارتباط پرفشاری خون در دهه ۳۰ و ۴۰ زندگی با دمانس باشد یافت نشد.
نکته عملی: ابتلا به پرفشاری خون از دهه ۴۰ زندگی خطر ابتلا به دمانس را در زنان افزایش می‌دهد.

منبع:

Paola Gilsanz et al. “Female sex, early-onset hypertension, and risk of dementia”. Neurology, 2017