مصرف کربوهیدرات بیشتر در شام: عاملی برای کاهش وزن بهتر

بی شک همه می دانیم که کاهش کالری دریافتی به موازات افزایش فعالیت بدنی منجر به کاهش وزن می گردد، اما یکی از دغدغه های رژیم لاغری؛ چگونگی توزیعدرشت مغذی ها بین  وعده های غذایی روزانه است. در همین راستا یک مطالعه اخیر به بررسی اثر میزان کربوهیدرات وعده شام بر روند کاهش وزن پرداخته است.

یک مطالعه جدید برگرفته از ژورنالObesity   به بررسی اثر رژیم غذایی کم کالری که اکثر کربوهیدرات آن در وعده غذایی شام گنجانده شده بود، بر روی پارامترهای: آنتروپومتریک، گرسنگی/سیری،  بیوشیمیایی و التهابی پرداخت. علاوه بر این که در این بررسی ترشح هورمونها نیز ارزیابی گشت. 

در این مطالعه  78 افسر پلیس (با نمایه توده بدنی >30) به طور تصادفی به رژیم کم کالری در گروه آزمایش (گروهی که اکثر کربوهیدرات را در شام دریافت می نمودند) و یا گروه کنترل، برای مدت ۶ ماه  تخصیص یافتند. در روزهای ۰، ۷ ، ۹۰ و ۱۸۰ ام از بررسی، نمونه های خونی و امتیازات سنجش گرسنگی جمع آوری گشتند. همچنین نتایج  ارزیابیهای آنتروپومتریک در طول مطالعه جمع آوری شدند.

کاهش وزن بیشتر و کاهش مقادیر بیشتری از محیط دور کمر و بافت چربی، در گروه نمونه نسبت به گروه کنترل دیده شد. همچنین در گروه نمونه شدت گرسنگی کمتر بود و بهبود هایی در سطوح انواع فاکتورهای خونی ( اعم از : قند خون ناشتا، میانگین غلظت انسولین خون، مقاومت به انسولین، کلسترول تام خون، کلسترول HDLو LDL، پروتئین C-reactive،TNF -α ،  اینترلوکین ۶ )  در گروه نمونه نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.  همچنین شواهد مطالعه حاکی از آن بود که رژیم غذایی گروه نمونه نسبت به رژیم غذایی گروه کنترل، در تعدیل غلظت های لپتین و آدیپونکتین  به عنوان دو هورمون تاثیرگذار بر وزن موثرتر بوده است.

به نظر می رسد یک دست کاری ساده در توزیع کربوهیدراتها در رژیم غذایی کاهش وزن می تواند مزایای بسیاری را نسبت به رژیم های کاهش وزن سنتی در بر داشته باشد. نتایج این مطالعه می تواند برای افراد مبتلا به مقاومت به انسولین و سندرم متابولیک، مفید باشد. البته مطالعات بیشتر و دقیق تری برای تایید و آشکارسازی مکانیسم های دخیل در ایجاد اثرات مفید مذکور، مورد نیاز می باشند.

نکته عملی: بسیاری از افراد رژیم کاهش وزن را رژیمی می پندارند که شام آن عاری از کربوهیدرات مکفی باشد، همچنین بسیارند افرادی که به منظور کاهش وزن، شام را ترک می کنند و سر گرسنه بر بالین می گذارند. این در حالیست که نتیجه آخرین مطالعات علمی حاکی از آنند که در یک رژیم لاغری  دریافت بیشترین کربوهیدرات غذایی در وعده شام نه تنها برای کاهش وزن مضر نیست بلکه بسیار سودمند است.

منبع:  Obesity, 2011.

Loading