فلور باکتریایی روده ارتباط دهنده بین رژیم غذایی و سرطان کولورکتال است.

  1. خانه
  2. رژیم غربی
  3. فلور باکتریایی روده ارتباط دهنده بین رژیم غذایی و سرطان کولورکتال است.

سرطان کولورکتال (روده بزرگ) در واقع سرطانی است که در کولون و رکتوم شروع می شود و سومین سرطان شایع در مردان و زنان آمریکایی است. تخمین زده شده است که در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۵۵۲۰ مورد جدید سرطان کولون و ۳۹۹۱۰ مورد جدید سرطان رکتوم در آمریکا تشخیص داده شود. مطالعات نشان داده اند که رژیم غنی از گوشت قرمز و گوشت های فرآیند شده خطر سرطان کولورکتال را افزایش می دهد. در حالیکه رژیم غنی از فیبر، میوه، سبزیجات و غلات کامل با کاهش خطر بیماری ارتباط دارد. 
مطالعات گذشته نشان داده اند که یکی از راه های اثر رژیم غذایی بر کاهش خطر سرطان کولورکتال از طریق تغییر فلور باکتریایی روده (یعنی جمعیتی از میکروب های موجود در دستگاه گوارش) است. در مطالعه ای که به تازگی انجام شده مشاهده شد در افرادی که از رژیم پرفیبر پیروی می کردند خطر ایجاد تومورهای حاوی باکتری نوکلئاتوم (bacterium F. nucleatum) و سرطان کولورکتال کمتر بود. این باکتری نقش مهمی در ایجاد سرطان کولورکتال دارد.
برای بررسی تئوری ارتباط رژیم غذایی و سرطان کولورکتال، اطلاعات ۱۳۷۲۱۷ نفر مورد بررسی قرار گرفت. طی حدود ۳۲-۲۶ سال پیگیری ۱۰۱۹ مورد سرطان در بین شرکت کنندگان تشخیص داده شد. بین مارس ۲۰۱۵ تا آگوست ۲۰۱۶ یک تیم تحقیقاتی نمونه های بافتی تومور تمام شرکت کنندگان مبتلا به سرطان کولورکتال را از نظر وجود باکتری نوکلئاتوم آنالیز کردند. اطلاعات رژیم غذایی هر شرکت کننده با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک طی فواصل ۴-۲ ساله در سال های ۲۰۱۰ تا ۱۹۸۰ جمع آوری  شد. این اطلاعات برای محاسبه کل دریافت مواد مغذی و فیبر استفاده شدند.
نتایج مطالعه نشان داد که افرادی که از رژیم غنی از میوه، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات پیروی می کردند در مقایسه با افرادی که از الگوی غذایی غربی پیروی می کردند، به طور چشمگیری سرطان کولورکتال حاوی باکتری نوکلئاتوم کمتری داشتند. البته سرطان های فاقد این باکتری طی پیروی از الگوی غذایی سالم کاهش نیافت.
نکته عملی: رعایت الگوی غذایی سالم که سرشار از فیبر باشد با تغییر فلور روده می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد.
منبع:

Shuji Ogino et al. "Association of dietary patterns with risk of colorectal cancer subtypes classified by Fusobacterium nucleatum in tumor tissue". JAMA Oncology, 2016.

 

Loading