فعالیت ورزشی، لیپوپروتئین ها و فشار خون

  1. خانه
  2. پروفایل لیپیدی
  3. فعالیت ورزشی، لیپوپروتئین ها و فشار خون

فعالیت ورزشی منظم اثرات مثبتی بر عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی دارد. پرداختن منظم به فعالیت ورزشی موجب کاهش وزن، بهبود عملکرد انسولین، عملکرد عضله ی قلبی، افزایش HDL کلسترول، تعدیل فشار های عصبی و کاهش فشار خون و یا ترکیبی از آثار ذکر شده می شود. تمرینات ورزشی استقامتی و مقاومتی- هر دو- اثرات قابل توجهی در آمادگی بدنی و عوامل مرتبط با سلامتی دارد. تمرین ورزشی استقامتی موجب کاهش توده ی چربی، ضربان قلب استراحتی و فشار خون می شود، در حالی که تمرین ورزشی مقاومتی به نظر اثربخشی بیشتری بر دانسیته ی مواد معدنی استخوان، قدرت عضلانی، متابولیسم پایه و سطح مقطع عضله و بافت پیوندی آن دارد. هدف از این مطالعه مقایسه ی سه پروتکل ورزشی متفاوت بر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی مردان چاق سالم بود.
بدین منظور ۴۸ آزمودنی ( میانگین سنی ۳/۳ ±61 سال و شاخص توده ی بدنی ۹/۰ ±8/29 ) به طور تصادفی به سه گروه تمرین دایره ای با شدت زیاد (HICT)، تمرین دایره ای با شدن کم (LICT) و تمرین استقامتی تقسیم شدند. هر سه گروه ۵۰ دقیقه در هر جلسه و به مدت ۱۲ هفته به تمرین پرداختند. اندازه های آنتروپومتریکی و خونی قبل و بعد از طول دوره ی پژوهش از آزمودنی ها گرفته شد؛ وزن بدن، توده ی چربی، فشار خون، کلسترول تام، LDLکلسترول، HDLکلسترول، تری گلیسیرید، APOB، و نسبت APOA1/APOB.
در مقایسه با سایر گروه ها، گروه HICT کاهش معناداری را در توده ی چربی، فشار خون دیاستولیک، کلسترول تام، LDL کلسترول، تری گلیسیرید و APOB و افزایش قابل توجهی را نیز در HDL کلسترول نشان داد. گروه LICT  نیز کاهش قابل توجهی را در فشار خون سیستولیک نشان داد. هر سه گروه کاهش معناداری را بدون هیچ تفاوت معنادار بین گروهی در وزن بدن نشان دادند.
بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه نشان داده شد که تمرین دایره ای با شدت زیاد در بهبود پروفایل لیپیدی و فشار خون مفید تر از تمرین دایره ای با شدت کم یا تمرین استقامتی است.
یافته ی اصلی این مطالعه اثر بیشتر تمرین دایره ای با شدت زیاد در مقایسه با تمرین دایره ای با شدت کم و با تمرین استقامتی بر پروفایل لیپیدی بود. در واقع، تمرین دایره ای با شدت زیاد همان ترکیب تمرین تناوبی با شدت زیاد و تمرین مقاومتی شدید است. به طور کلی این مطالعه بر این عقیده استوار است که این انرژی مصرفی حاصل از یک نوع پروتکل تمرینی است که می تواند اثرات برجسته تری بر عوامل مرتبط با سلامتی داشته باشد.
منبع:

Lipids in Health and Disease 2013, 12:131