سلول های چربی تنها ذخایرغیر فعال انرژی نیستند

آنچه همه ما از سالهای دور می دانیم آنست که بخش عمده ای از کالری اضافی دریافتی در بدن به شکل سلول های چربی ذخیره می شود ، که در شرایط نیاز ابتدا ئا این بافت ها برای تامین انرژی مورد استفاده قرار می گیرند.مطالعات اخیر نشان داده اند که بافت چربی بدن جدا از محل ذخیره ای برای انرژی اضافی ، یک ارگان فعال است که به دیگر بخش های بدن سیگنال های شیمیایی می فرستد .

پژوهشهای اخیر حاکی از آنست که سلول های چربی می توانند مانند دیگر ارگان های بدن هورمون های مشخص و ترکیباتی را ترشح کنند که از این طریق حتی باعث افزایش خطر حمله قلبی، دیابت، سرطان و دیگر بیماریها می گردند.

در طی دهه اخیر نشان داده شده است که بسیاری از هورمون ها و پیک های شیمیایی مانند  لپتین (کنترل کننده اشتها )و آدیپونکتین (افزایش دهنده حساسیت بدن در مقابل انسولین )، توسط چربی ها به درون خون ترشح می گردند. با وجود این یافته های کمی  در مورد اغلب پروتئین های تولید شده توسط سلول های چربی بدن در دست است و مطالعات آینده در این زمینه ضروری می باشند. به عقیده دانشمندان ۸۰  پروتئین متفاوت بوسیله سلول های چربی تولید می شوند که برخی از آنها تا قبل از این در سلولهای چربی انسان کشف نشده بودند و این ترکیبات می توانند در بیماری های قلبی ، دیابت، و دیگر بیماری ها اثرگذار باشند.

نکته عملی: سابقا بسیاری از مردم گمان می کردند که سلول های چربی یک محل ذخیره غیرفعال انرژی می باشد، اما مطالعات نشان داده اند که بافت چربی اضافی ممکن است باعث افزایش خطر حمله قلبی، دیابت، سرطان و دیگر بیماری ها گردد. با توجه به این یافته ها حفظ وزن و توده چربی بدن در محدوده نرمال در پیشگیری از بسیاری بیماری ها کمک کننده خواهد بود.

منبع: Journal of Proteome Research, 2010; 100825131908078 DOI: 10.1021/pr100621g

Loading